Algemene voorwaarden ClintYoga

Deelname aan de lessen van ClintYoga betekent dat de deelnemer akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 

1. Eigen risico en aansprakelijkheid
1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
1.2 ClintYoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke blessures, schade, ongevallen die al dan niet direct of indirect in verband gebracht wordt met deelname aan de lessen. Of opgelopen letsel van de cursist door derden.
1.3 Eventuele lichamelijke en/of psychische klachten dienen te worden gemeld bij de docent, zodat houdingen persoonlijk kunnen worden aangepast. Ook een zwangerschap valt hieronder.
1.4 ClintYoga behoudt zich het recht voor om een deelnemer deelname aan de les te weigeren als zij hiervoor gegronde redenen ziet.
1.5 ClintYoga is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer op de leslocatie.
1.6 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van de leslocaties van ClintYoga, dienen door de deelnemer te worden vergoed. 

2. Leskaarten en losse lessen
2.1 De deelnemer koopt een leskaart voor een blok van tien lessen (of minder als hij/zij later instroomt). Ook losse lessen zijn beschikbaar, mits er ruimte is in de yogales.
2.2 Leskaart is alleen geldig voor het desbtreffende blok.
2.3 Een leskaart van ClintYoga is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
2.4 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.
2.5 Indien deelnemer niet bij de les aanwezig kan zijn en zich heeft afgemeld (uiterlijk een uur voor aanvang van de les) kan de les worden ingehaald binnen het lesblok. Dit gebeurt altijd in overleg met ClintYoga.

3. Betaling 
3.1 De betaling van het lesgeld geschiedt via een betaalverzoek nadat een deelnemer zich heeft aangemeld. 
3.2 In geval van langdurige ziekte/blessures/ (langer dan 3 weken) wordt in onderling overleg een voor de situatie geschikte regeling getroffen. Indien om deze reden de strippenkaart tussentijds wordt stopgezet vindt geen restitutie plaats.
3.3 ClintYoga behoudt zich het recht de cursist de toegang tot de lessen te weigeren wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt.
3.4 ClintYoga houdt zich het recht voor de indeling van de lestijden voor wat betreft plaats, tijd en programma te wijzigen.


4: Tussentijds instromen
4.1 Het lesgeld wordt bij tussentijds instromen naar rato berekend, uitgaande van de prijs van een losse les. (Alleen bij aanschaf van een blok van tien lessen wordt een korting berekend.

5. Lesdoorgang
5.1 Indien er sprake is van ziekte, blessure of een andere situatie waardoor Clinty niet in staat is de betreffende les te geven draagt ClintYoga wanneer mogelijk zorg voor gepaste vervanging. De kwaliteit en professionaliteit van de vervanger staat gelijk aan de oorspronkelijke docent. Deze vervanger m/v zal op de hoogte worden gesteld over de te geven les(sen). Hierbij wordt rekening gehouden met niveau van de groep en de yogastijl.
5.2 Wanneer een les niet door kan gaan door toedoen van ClintYoga zal hier een passende oplossing voor gezocht worden in de vorm van een inhaalles.

6. Locatie 
6.1 De lessen van ClintYoga vinden plaats in de studio van Beatzone, Poeldijkstraat 391, Amsterdam.

6.2 Er is beperkte kleedruimte aanwezig. Er is geen douche mogelijkheid. 
6.3 Beatzone stelt yogamatten, blokken, meditatiekussens en dekens ter beschikking voor gebruik tijdens de les.

 

7. Huisregels van Beatzone & ClintYoga

7.1 Deelnemers dienen altijd onderstaande huisregels te volgen:

• De deur van de studio is tien minuten voor de les geopend. De les begint op tijd. Kom niet te laat, dit verstoort de les.
• Eten & het nuttigen van kauwgom is in de studio’s niet toegestaan. 
• In de studio mag water worden genuttigd uit een fles die is af te sluiten.
• Draag schone en makkelijk zittende kleding.
• De yogamat dient door de cursist na gebruik schoongemaakt en opgeruimd te worden. Zelf meenemen van een yogamat is toegestaan.
• Indien de cursist last heeft van een voetschimmel dan is het dragen van anti-slipsokken verplicht, of dient een eigen mat gebruikt te worden.
• Voor een optimale rust worden cursisten verzocht om tijdens de lessen niet te praten in de studio en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten. Telefoons zijn niet toegestaan in de studio's.
• Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Beatzone er geen last van hebben. ( op de fietsenplek bij de afvalbakken) 
• Er is ruime parkeergelegenheid op de Poeldijkstraat. (Let op: betaald parkeren!)
• Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek

7.2  . Bij wangedrag van een deelnemer en het niet opvolgen van de huisregels of instructies van de docent hebben BeatZone &ClintYoga het recht om de leerling voor beperkte of onbeperkte tijd de toegang tot de accommodatie te ontzeggen en indien nodig, te verwijderen zonder teruggave van lesgelden.

7.3   BeatZone& ClintYoga heeft het recht om zonder verdere opgave van reden iemand de toegang tot de accommodatie te weigeren. 

7.4  Bij diefstal, mishandeling of ongewenste intimiteiten wordt altijd en onmiddellijk aangifte gedaan bij de politie.

7.5  ClintYoga maakt foto-, video- en geluidsopnames van lessen welke kunnen worden ingezet als ondersteunend lesmateriaal en voor reclame- en promotiedoeleinden. 

 

 

 

 


• Deze door ClintYoga gehanteerde algemene voorwaarden zijn gepubliceerd en te lezen op de website van www.clintythuijls.nl • ClintYoga is gevestigd te Amsterdam en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer KVK 34335452 •